Pripyat, Chernobyl
Pripyat, Chernobyl

Oil, Acrylic on canvas, 2012
102cms x 76cms

Pripyat, Chernobyl

Oil, Acrylic on canvas, 2012
102cms x 76cms